PSYKOTERAPI

Anknytningens återverkan på skeden genom livet

– en verksam förklaringsmodell i arbete och möten med speciellt barn och unga vuxna.

Anknytningsteorin är ett av de viktigaste genombrotten inom psykologi i vår tid och förenar många tidigare motstridiga idéer. Den är universell, tydlig och stimulerande.

Det att vi alla försöker knyta an till någon annan är en grund för anknytningsteorin. Tanken att varje människa definierar sig genom sina relationer till andra ger en rik modell att se beteendemönster och då också kunna relatera till dem, men också att kunna förändra dem. Hur hanterar då en människa det att inte kunna knyta an till någon annan, när den naturliga anknytningspersonen inte klarar av det eller är frånvarande?

Hur påverkar den tidiga anknytningen mänskligt beteende genom livet och hur kan vi möta dess olika ansikten och behov?

Under en intressant utbildningsdag får ni kunskaper om anknytningsteori och hur vi kan arbeta med den för att förbättra verksamheter inom barnomsorg, skola, mottagande av ensamkommande barn, missbruk, men även generella verksamheter, och faktiskt även äldreomsorg.

Innehåll

Anknytningsteorin i teori och praktik
Evolutionära perspektiv på anknytning
Teorisk bakgrund: Bowlby, Mieschke, Main, Harlow, Lorentz

Strange situation

De tre anknytningsstilarna – och en till, Trygg – undvikande – ambivalent och desorganiserad

Anknytningsstörningar i historien och idag: Bowlbys barnhemsbarn, de finska krigsbarnen, ensamkommande flyktingbarn idag, likheter och skillnader

Störningar i anknytningen leder till olika försvar
Konsekvenser för barn, unga vuxna, vuxna och äldre?
Affektfobi och dess konsekvenser
Förmåga att hantera uppskjuten belöning: Marschmallowtestet
Det är aldrig för sent till att hitta en trygg anknytning
Att aldrig t ex lämna barn på förskolan utan att lämna över
Aldrig utmana lojaliteten mellan anknutna, komplettera istället

Hur vi ska kunna fungera som en trygg bas
Därför gör vi som vi gör
Missbruk sett som ett relationsproblem kopplat till anknytning

AFFEKTTEORI I PRAKTIKEN

– hur de mänskliga affekterna hjälper oss och stjälper oss med i vissa fall
En verksam förklaringsmodell i arbete och möten med människor i utsatta situationer.
Kunskapen om de mänskliga affekterna är ett av de viktigaste genombrotten inom psykologi i vår tid och klargör många tidigare motstridiga idéer. Den är universell, tydlig, stimulerande – och i egentlig mening mänsklig.

Affektteorin kan användas för att förbättra verksamheter inom kontaktyrken, för alla som möter människor i en utsatt situation.

Innehåll

Affekterna kommuniceras med oss hur vi ska tolka vår omgivning
Alla affekter är ändamålsenliga på sitt sätt
De tre strategierna: kamp, flykt eller spela död (fight, flight, freeze)
Affekternas funktion, de positiva, de neutrala och de negativa
Därför gör vi som vi gör
Se vårt beteende som ”effekten av affekten”
Styr mot det positiva och trigga inte det negativa
Vad gör vi med affekterna – Malans triangel
Hitta balansen mellan ”triggad affekt”, ”hämmande affekt” och ”försvar”
Affektfobi och dess konsekvenser
Lågaffektivt bemötande LAB – funkar det alltid?
Så fungerar affektfokuserad terapi
Hur hålla kvar i nya mönster

Hur för vi in teorin i vår verksamhet? I kontaktyrken där vi möter människor i stark affekt?

Du lär dig

Hur vi alla förhåller oss till affekterna, sina egna och andras
Hur våra mönster är definierande för vårt beteende
Hur man förändrar och öppnar ett tidigare stängt mönster

ORIENTERING I PSYKISK OHÄLSA

Den här utbildningen stärker din kompetens i bemötandet med personer med psykiska sjukdomar.
Under utbildningen kommer du att fördjupa din kunskap i psykiatriska diagnoser och lära mer om vad man ska tänka på i bemötandet beroende på individens bakgrund. Du kommer att lära dig att sätta gränser samtidigt som du får en mängd verktyg och hjälpmedel för att nå fram. 

Mål

Du kommer att få en bättre kunskap om olika psykiska sjukdomar och bli bättre på att kommunicera med de drabbade individerna
Du kommer att få en modern hållning till psykisk ohälsa grundat i dagens beskrivning i DSM-V
Du lär dig att sätta gränser samtidigt som du skapar en god relation med klienten
Hur du kan bli mer närvarande och tålmodig utan att det tar för mycket av din tid och energi

Fördjupa din kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna

Depression och ångest, GAD
OCD, tvång
Ätstörningar och självskadebeteende
Bipolär sjukdom
Neuropsykiatri och psykossjukdomar
Panik-, tvångssyndrom och allvarliga fobier

PTSD

Självmordstankar?
Statistik, myter och fakta kring självmord

Hur tar jag hand om mig själv?

Vad behöver jag för att må bra och orka möta mina klienter på ett bra sätt?
Hur kan jag hantera min egen stress?
Vilka signaler på hotande utbrändhet och utmattning behöver jag vara observant på?
Rimliga krav på mig själv – jag kan bara göra mitt bästa

När det inte går som jag tänkt – att behandla besvärliga beteenden

Orimliga förväntningar bakom problematiskt beteende

Vilka föreställningar och förväntningar driver den besvärliges agerande?
Hur ser jag att den andre är i affekt, och hur kan jag hjälpa henne sänka den?
Hur undviker jag att själv påverkas negativt
Sätt gränser för dig själv – inte för den andre

Psykoterapeutiska förklaringsmodeller

Anknytningen och hur den återspeglar sig i livet
Affekterna och dess effekter på våra beteenden
Förstå klientens och mina egna affekter – och att kunna förhålla sig låg-affektivt.

MOTIVERANDE SVÅRA SAMTAL

Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla information; information som vi behöver för att få kunskap, för att kunna påverka andra till en positiv utveckling.
Att behärska det motiverande samtalet ger den andre vägledning i sitt liv, men en förändring som kommer inifrån individen och inte av yttre tryck.
Motiverande samtal handlar om att påverka en annan i en positiv riktning, men utifrån den andres motivation.

Kursen vänder sig till alla som i sin professionella roll behöver förbättra sin personliga kommunikation.

Mål

Under kursen övar vi på typer av strukturerade motiverande samtal. Det innebär bland annat hur man möter den andre för att vinna dennes förtroende, utnyttjar kroppsspråk och röst, utforskar ambivalens och motstånd, samt får till en positiv vidmakthållen förändring.

bli bättre på att föra motiverande svåra samtal
kunna se sin egen påverkan och roll i samtalet
förstå vanliga reaktioner hos sig själv och andra
få kunskap om samtalets betydelse och begränsning

Innehåll

Samtal – möte mellan människor där vi alltid påverkar alltid varandra
Samtal – som man frågar får man svar. Fråga rätt och motivera till samtal!

Mål och möjligheter med samtal – Samtal som utvecklar Förändringsprocessen

Förändringsprat /”change talk”, att höra, locka fram och förstärka Diskrepans och ambivalens – att förstå begreppen
Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete
Mötet med människor, värdet av respekt
Konsten att skapa ett utvecklande klimat? Att inleda och avsluta
Hur tala om svåra frågor med besvärliga människor?
Att bli tydlig – för att förstå och göra sig förstådd – Mottagaranpassad struktur
Att lyssna aktivt. Att lyssna till undertexten – det som sägs och det som menas är inte alltid samma sak. Uppfattning, tolkning, olikhet.
Konstruktiv kritik
Att analysera och följa upp samtal
Vinna förtroende
Hur vänder jag negativt budskap
Argumentation
Samtalsövningar

Upplägg

Pedagogiken är deltagarstyrd och bygger i hög grad på egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med färdighetsträning, demonstrationer och feedback. Träningen utgår i möjligaste mån från problemområden som är aktuella för deltagarna.

Det goda samtalet är inte konsten att övertala, men att övertyga. Genom att lyssna, bearbeta och formulera i ord vad man kommit fram till kan den andre också se den förändring samtalet lett till.

Genom att kunna tekniken kan man bli mer tydlig och fokuserad. Om det sedan kopplas samman med engagemang och empati kommer resultatet att bli flera gånger bättre. Den abstrakta förändringen blir gripbar.

Under kursen varvar vi teori med diskussioner och praktiska övningar. Innehållet anpassas naturligtvis till deltagarnas behov.

ATT BE OM HJÄLP KRÄVER MOD

Ibland kan det ta lång tid innan man gör något åt hur man har det.

Att ta ut kvintessensen av något betyder att finna det viktiga, själva kärnan. Och det kan vi göra tillsammans i en terapi.

Målet är att göra de inre tankarna och känslorna uttalade, och få det uttalade till att bli ny erfarenhet.

Att gå i psykoterapi kommer nog inte att ändra på den yttre verkligheten. Psykoterapi förändrar de inre förutsättningarna för att möta och hantera svårigheterna. Och göra att vi möter andra och världen på ett nytt sätt.

Allt börjar med mod till ett första steg. Det har du tagit. Så välkommen att ta kontakt.

Här kan du få hjälp med

 • relationsproblem

 • konflikthantering

 • arbetsrelaterade problem

 • nedstämdhet och depression

 • oro och ångest

 • sviktande självkänsla och dåligt självförtroende

 • livsförändrande händelser

 • krissamtal

 • parterapi

 • stress

 • självreflektion

 • sömnproblem

UPP

Address

Intagsgränd 3  S-153 41 Spånga
Mobil: 070-6327101
e-post: lars@kvintessensen.se

Kvintessensen

Från inspiration till resultat.

LARS J O LARSSON
KONSULT, UTBILDARE